LEREN IN EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING


Meesterwerk v.z.w.

Nascholingsaanbod

Les code: 
SV02

Info aanvragen over deze bijscholing

 
Onderwerp: 
Leren in een krachtige leeromgeving
Docent: 

Sonja Vanhee, ere-inspecteur kleuteronderwijs

 
Inhoud: 

Doelstellingen:
- De visie op ontwikkelend leren bij leraren bevorderen
- Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren procesmatig ondersteunen met het oog op het verhogen van hun professionaliteit en rond gezamelijke doelgerichtheid
- De procesmatige begeleiding zal zich vooral richten op het verhogen van de deskundigheid m.b.t. de implementatie van de leerplannen, differentiatie in het hoekenwerk, het " taliger " maken van de hoeken en de uitvoering van taken in het zorgpakket
Schoolspecifieke trajectbegeleiding via studiedagen, tussentijdse teamvergaderingen en individuele begeleiding                      
Er wordt aandacht gegeven aan de belangrijke uitgangspunten, geïnitieerd door de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen en geconcretiseerd in het leerplan: aandacht voor een brede basisvorming, nadruk op actief leren, bekommernis voor de zorgbreedte en gerichtheid op horizontale en verticale samenhang.
De leerplanimplementatie heeft een permanent karakter en zeker in de actuele context van tal van wenselijke herzieningen en/of aanpassingen aangaande reeds gerealiseerde, gefaseerde of volledig herwerkte leerplannen. Hierbij wordt dan ook de aandacht gegeven aan het vorm geven van onderwijs vanuit ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplandoelen.
Het is een aanbod waarbij ook een klemtoon wordt gelegd op:
- ' taal in onderwijs ', waarbij kinderen steeds meer kunnen praten, onderhandelen, redeneren over relevante activiteiten;
- het aspect  ' zorg ' binnen de klassenpraktijk;
- op reflectie en zelfsturing
Vetrekkende vanuit een visie op goed kleuteronderwijs enerzijds en basiscompetenties als referentiekader anderzijds, beoogt men tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoeften van kleuters, door een doordacht en samenhangend aanbod van activiteiten te realiseren. Een doordacht en samenhangend onderwijsaanbod stelt wel eisen aan de inrichting en de uitrusting van de klas. Dit betekent echter niet dat het inrichten van hoeken een garantie biedt, dat er betekenisvolle en ontwikkelingsvolle activiteiten in plaatsvinden.
Voor alle kinderen geldt, dat leerkrachten:
-een gedifferentieerd betekenisvol en ontwikkelingsbevorderend activiteitenaanbod kunnen ontwerpen;
- kinderen zo in hun activiteiten begeleiden en helpen, dat ze er door verder komen in hun ontwikkeling
- handelsgericht observeren, zodat ze vanaf het begin de ontwikkelingssignalen kennen en herkennen en weten waar mogelijkheden en moeilijkheden van kinderen zitten;
- een klasorganisatie en klassenmanagement hanteren, die het mogelijk maken om intensief met kleine groepjes kinderen te spelen en te werken.
 
 
 
 

 
Duur & Kostprijs: 

Duur: 3 uur ( de verdere tijdsduur voor de trajectbegeleiding wordt gerealiseerd op maat van de school )
Kostprijs: 120 € per uur

Benodigdheden: 

Beamer
Timing voor: - klassenbezoeken
                   - tussentijdse teamvergaderingen
                   - opvolging en ondersteuning van de individuele leerkracht

Ondersteunende tekst: 

ja